Fehler
  • XML Parsing Error at 1:274. Error 9: Invalid character
Freitag, 14 Juli 2017 10:08

Pravo na pristup informacija

Intel-Plan

Agencija za zaštitu osobnih podataka tijekom prošle godine imala je, sude?i prema izvješ?u o radu za 2016. podnesenom Saboru, pune ruke posla. Na stolu njezinih zaposlenika našlo se više od 1300 predmeta, od ?ega njih 166 u povodu zahtjeva za zaštitu prava u upravnim postupcima, zatim 679 zahtjeva za davanje pravnih mišljenja te 527 predstavki gra?ana.

Me?u slu?ajevima povrede privatnosti zna?ajniji su primjeri kra?e identiteta koji bi završavali sklapanjem ugovora s teleoperaterima, za što bi "pretplatnici" saznali tek kada bi dobili ra?une. Tu je i više slu?ajeva zamjene identiteta u ovršnim postupcima, zatim pitanje videonadzora, pitanje (ne)dozvoljavanja objave podataka o dugovima suvlasnika u stambenim zgradama, ponašanje bivšeg poslodavca koji podatke o radniku ?ini dostupnima novome poslodavcu, razmjena podataka o ?lanovima sindikata izme?u poslodavca i sindikata te dvaju sindikata me?usobno, objave podataka o ?lanstvu u politi?kim strankama, davanje podataka maloljetnih u?enika škole drugoj školi bez privole skrbnika te niz drugih.

Me?u predmetima Agencije bilo je više razli?itih slu?ajeva koje je otvorila pravobraniteljica za djecu jer su se u razli?itim slu?ajevima, od stegovnih postupaka protiv roditelja do slanja marketinških materijala, koristili osobni podaci djece. Agencija za zaštitu osobnih podataka u opsežnom izvješ?u upu?enom Saboru pobrojala je niz primjera u kojima obra?uje tipi?ne slu?ajeve.

Tijekom 2016. godine zaprimili su 48 zahtjeva u kojima se ukazivalo na sklapanje pretplatni?kih ugovora korištenjem tu?ih osobnih podataka, i to tako da su osobni podaci postali dostupni na nezakonit na?in, prikupljeni iz izgubljenih osobnih dokumenata, bilo je korištenja krivotvorenih dokumenata i drugih. U fokusu su, stoji u izvješ?u, bili ugovori s teleoperaterima sklopljeni na internetu ili izvan poslovnih prostorija.

Najnovije vijesti