Greška
  • XML Parsing Error at 1:1305. Error 9: Invalid character

O nama

1. Što je business intelligence?
Business intelligence je aktivnost koja podrazumijeva prikupljanje, klasificiranje i analizu informacija, obi?no sakupljenih iz otvorenih i svima dostupnih izvora poput novina, korporativnih publikacija, interneta i ostalih baza podataka. Business intelligence predvi?a i niz ostalih metoda za prikupljanje i analizu informacija, a naj?eš?e se oslanja na informati?ku tehnologiju. Krajnji proizvod business intelligencea je obavještajno-poslovna informacija koja nastaje nakon izvršene analize, a na temelju koje se donose kvalitetne i racionalne poslovne odluke.

2. Što je poslovno savjetovanje?
Praksa pomaganja kompanijama da poboljšaju svoj u?inak kroz analizu postoje?ih poslovnih problema i razvojem budu?ih planova. Poslovno savjetovanje je stru?na pomo? tvrtkama, poslovna podrška koja se obavlja na temelju stru?nog iskustva i poslovnog znanja koriste?i se pri tom razli?itim metodologijama i individualnim pristupom klijentu. Prikupljanjem informacija temeljenih na alatima detaljne analize omogu?uje se prezicno determiniranje prepreka koje stoje izme?u tvrtke i njezinih ciljeva. Rezultat poslovnog savjetovanja predstavlja niz mjera koje zainteresirane stranke trebaju provesti kako bi osigurale dugoro?no ispunjavanje svojih ciljeva i poboljšˇale poslovanje.

3. Koje sve poslove mogu obavljati detektivi?
Detektivska djelatnost definirana odre?ena je i regulirana zakonom o privatnim detektivima (NN 24/09). Privatni detektiv može prikupljati obavijesti i informacije o razli?itim predmetima, situacijama i osobama. Detektivi isto tako mogu planirati i provoditi mjere zašˇtite poslovnih tajni, informati?kih sustava, ekonomskih i osobnih podataka i informacija sukladno ugovoru sklopljenim sa strankom.

4. Što je to poslovna sigurnost?
Cerfitikat poslovne sigurnosti omogu?uje sklapanje nacionalnih i me?unarodnih klasificiranih ugovora s državnim tijelima Republike Hrvatske, tijelima NATO-a i EU-a, kao i državnim tijelima država ?lanica NATO-a i EU-a. Cerfitikat ujedno zna?i da ne postoje sigurnosne zapreke kod zaposlenika tvrtke da rukuju klasificiranim podacima te da su primjenjeni sve propisani standardi informacijske sigurnosti.

5. ?emu služi politika sigurnosti?
Politika sigurnosti je skup pravila, smjernica i postupaka koje definiraju na koji na?in sustav u?initi sigurnim i kako zaštiti sve njegove vrijednosti. Ona govori korisnicima što smiju, a što ne smiju raditi te koja je njihova odgovornost. Politikom se ne odre?uje na koji na?in se sustav štiti, ve? samo što je potrebno zaštiti. Politika sigurnost je dokument koji ne vrijedi op?enito, jer se jednom napisana politika mora redovito pregledavati, mijenjati i nadopunjavati.

6. Kome je potrebna zaštita brenda?
U današnjem dinami?nom svijetu u kojemu se promjene doga?aju na dnevnoj bazi dolazimo do niza situacije u kojima pojedinci ili grupacije korištenjem ugleda tu?ih proizvoda ili usluga pokušavaju ostvariti profit. Tavke metode zarade duboko zadiru u intelektualna prava i samim time nanose nasegledivu štetu nositelju istih. Zaštita brendova predstavlja sveobuhvatni proces koji je namijenjen suzbijanju takvih namjera.

7. Što je klasificirani podatak?
Klasificirani podatak je onaj podatak koji je državno tijelo, u propisanom postupku, takvim ozna?ilo i za kojeg je utvr?en jedan od stupnjeva tajnosti, kao i podataka kojeg je Republici Hratskoj tako ozna?enog predala druga država, me?unarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska sura?uje.

8. Koja je svrha ISPS koda?
ISPS kod predstavlja sveobuhvatnu skupinu mjera koje služe poboljšanju sigurnosti morskih luka i brodova, a koji je nastao kao direktna posljedica teroristi?kih napada 11.9.2001. ISPS se sastoji od dva dokumenta koji definiraju minimalne uvjete koje moraju ispuniti sve me?unarodne luke, odnosno brodovi koji u njih pristaju.

Najnovije vijesti