Greška
 • XML Parsing Error at 1:1305. Error 9: Invalid character
Utorak, 02 Lipanj 2015 10:16

Novi Zakon o zaštiti nov?arskih institucija

Intel-Plan

INTEL-PLAN d.o.o. iz Zagreba kao ovlaštena tvrtka ima dugogodišnje iskustvo u izradi i pripremi: prosudbi ugroženosti, sigurnosnih elaborata i projektnih zadataka, kao i protokola kretanja, a koje izra?uju specijalizirani stru?njaci i zaposlenici s dugogodišnjim iskustvom u izradi svih vrsta sigurnosnih dokumenata.

Osim kratkih rokova uskla?ivanja s odredbama novog Zakona o zaštiti nov?arskih institucija, Zakon je proširio krug obveznika primjene te su uvedene i novosti u vrstama i složenosti dokumenta koje se moraju izraditi radi smanjenja rizika i pove?anja zaštite osoba, imovine i vrijednosti u nov?arskim institucijama.

Tvrtka INTEL-PLAN d.o.o. kao pouzdan partner nudi uslugu izrade i pripreme navedenih dokumenta u zakonom propisanom roku (radi uskla?ivanja s odredbama novog Zakona) na koji ?e na?in obveznici primjene Zakona izbje?i pla?anje visokih prekršajnih nov?anih kazni.

Zakonom o zaštiti nov?arskih institucija ure?eno je podru?je mjera zaštite osoba i imovine za svaku pojedina?nu nov?arsku instituciju s ciljem smanjenja rizika i pove?anja zaštite osoba u nov?arskim institucijama.

U nastavku prilažemo najvažnije segmente novog Zakona (NN 56/2015).

Obveznici primjene Zakona su:

ÄŤlanak 5.

(1) Nov?arske institucije koje su obveznici primjene ovoga Zakona su:

 1. Hrvatska narodna banka
 2. Hrvatski nov?arski zavod
 3. Financijska agencija (FINA) s pripadaju?im dnevno-no?nim trezorima/li>
 4. banke i štedne banke s pripadaju?im internim i eksternim bankomatima, dnevno-no?nim trezorima i sigurnosnim depozitnim spremnicima te interni i eksterni bankomati drugih pravnih osoba
 5. stambene štedionice
 6. poštanski uredi
 7. poslovnice Hrvatske lutrije
 8. mjenja?nice i mjenja?ka mjesta
 9. kladionice
 10. automat-klubovi
 11. zlatarnice, srebrnarnice, filigranske radnje, poslovnice za otkup plemenitih kovina i dragocjenosti te pravne osobe i obrti za preradu plemenitih kovina
 12. kasina
 13. pravne osobe i obrti koje obavljaju nov?arsko poslovanje putem uplatno-isplatnih transakcija gotovim novcem.

Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na centralne objekte nov?arskih institucija te njihove podružnice, poslovnice, ispostave i druga ugovorna uplatno-isplatna i prodajna mjesta u kojima se obavlja poslovanje s gotovim novcem i vrijednostima, ure?aje za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti, kao i u postupku distribucije gotovog novca i vrijednosti.

Organizacijske mjere i dokumenti

Organizacijske mjere zaštite nov?arskih institucija propisane su ?lankom 6. stavak 3. Zakona odnose se na ukupnost mjera usmjerenih na prevenciju i sprje?avanje kaznenih djela u poslovnicama nov?arskih institucija koje provode djelatnici nov?arske institucije, a propisuju se:

- sigurnosnim planom zaštite i

- sigurnosnim procedurama nov?arske institucije.

Svi sustavi tehni?ke zaštite moraju biti provedeni sukladno posebnom propisu koji ure?uju djelatnost tehni?ke zaštite, normama te propisima koje donosi ministar. Dio Zakona koji definira sigurnosne dokumente koje moraju donijeti nov?arske institucije, sadržane su u poglavlju: Sigurnosni plan zaštite i sigurnosne procedure ( ?lanci 26., 27. i 28. Zakona).

Sadržaj sigurnosnog plana zaštite i sigurnosne procedure

ÄŤlankom 26. Zakona propisano je da su nov?arske institucije dužne donijeti sigurnosni plan zaštite (op?i akt) te sigurnosne procedure za svaku poslovnicu i eksterne ure?aje za uplatu/isplatu i pohranu gotovog novca kojima ?e se propisati:

 1. prostorno-tehni?ke mjere zaštite;
 2. organizacijske mjere zaštite;
 3. mjere tehni?ke zaštite;
 4. mjere tjelesne zaštite,

?lankom 27. Zakona propisano je da se sigurnosni plan zaštite mora uzeti u obzir pri izradi prosudbi ugroženosti, sigurnosnih elaborata i projektnih zadataka objekata nov?arskih institucija koje izra?uju ovlaštene zaštitarske tvrtke ili obrti za tehni?ku zaštitu, a na temelju kojih se izra?uju sigurnosne procedure svake poslovnice.

Istim ?lankom Zakona propisano je da sigurnosne planove i sigurnosne procedure svake pojedine poslovnice mogu izra?ivati i ovlaštene zaštitarske tvrtke ili obrti za tehni?ku zaštitu, na zahtjev korisnika.

Prekršaji i nov?ane kazne

U dijelu Zakona koji se odnosi na prekršaje, propisana je kazna u iznosu od 5.000,00 do 100.000,00 kuna za pravnu osobu, ako ne donese sigurnosni plan ili sigurnosne procedure za svaku pojedinu poslovnicu ili eksterni ure?aj, ako u tim aktima ne propiše mjere zaštite iz ?lanka 26. stavak 4., te ako ne izradi sigurnosni plan ili sigurnosne procedure za svaku pojedinu poslovnicu ili ako te iste dokumente nisu izradile ovlaštene pravne i/ili fizi?ke osobe.

Za iste prekršaje predvi?ene su i nov?ane kazne za odgovorne osobe u pravnoj osobi i obrtnik u visini od 1.000,00 do15.000,00 kuna (?lanak 43. Zakona).

Rok za uskla?ivanje

Nov?arske institucije koje posluju sa gotovim novcem i vrijednostima dužne su osigurati sigurnosne mjere zaštite osoba, novca i vrijednosti, sukladno odredbama Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu ( ?lanak 46. Zakona) - do 30. studenog 2015. godine

Najnovije vijesti